تغییر عادت منفی به مثبت

 

کلمه ها عقاید شکل گرفته و افکار بیان شدههستند به عبارت ساده آن چه می گویی فکری استکه بیان می شود. کلمه ها و اندیشه ها دارایامواجی نیرومند هستند که به زندگی و امورمانشکل می دهند.

اگر یک کارگر بی سواد بتواند یک اصطلاحی را دردنیا شایع کند؛ پس من و تو، ما و شما به طورحتم می توانیم استفاده از کلمه ها و اصطلاحهای مثبت را در سطح کل ایران گسترش داده وانرژی مثبت را بین همه پخش کنیم..

امروزه ثابت شده که کلمات منفینیروی منفی به سمت شخص می فرستند و او را بهسمت منفی و بیماری سوق می دهند! به طور مثالوقتی به ما می گویند خسته نباشی دراصل خستگیرا به یادمان می آورند و ناخودآگاه احساسخستگی می کنیم (با خودتان امتحان کنید) امااگر به جای آن از یک عبارت مثبت استفاده شودنه تنها نیروی از دست رفته، ترمیم و خستگی جسمرا از بین می برد بلکه نیروی مثبت و سازنده ایرا به افراد هدیه می دهیم.

مثال:

به جایپدرم درآمد؛بگوییم : خیلی راحتنبود

به جایخسته نباشید؛بگوییم : خدا قوت

به جایدستت درد نکنه؛ بگوییم : ممنون ازمحبتت، سلامت باشی

به جایببخشید مزاحمتونشدم؛ بگوییم : از این که وقت خود را در اختیار من گذاشتیدمتشکرم

به جایلعنت بر پدر کسیکه اینجا آشغال بریزد؛ بگوییم: رحمت بر پدر کسی کهاینجا آشغال نمی ریزد

به جایگرفتارم؛بگوییم : ‌در فرصتمناسب با شما خواهم بود

به جایدروغ نگو؛بگوییم : راست می گی؟راستی؟

به جایخدا بد نده؛بگوییم : خدا سلامتیبده

به جایقابل نداره؛بگوییم : هدیه برای شما

به جایشکست خورده؛بگوییم : با تجربه

به جایمگه مشکل داری؛بگوییم : مگه مسئله ایداری؟

به جایفقیر هستم؛‌بگوییم : ثروت کمی دارم

به جایبد نیستم؛بگوییم :‌ خوب هستم

به جایبدرد من نمیخورد؛ بگوییم : مناسب من نیست

به جایمشکل دارم؛بگوییم : مسئله دارم

به جایجانم به لبمرسید؛ بگوییم : چندان هم راحت نبود

به جایفراموش نکنی؛بگوییم : یادت باشه

به جایداد نزن؛‌بگوییم : آرامباش

به جایمن مریض و غمگیننیستم؛‌بگوییم :‌ من سالم و با نشاطهستم

به جایغم آخرت باشد؛بگوییم : شما را درشادی ها ببینم

شما هم می‌توانید به این لیست مواردی رو اضافهکرده و برای دیگران بفرستید...

وقتی بعد از مدتی همدیگر رامی‌بینیم، به جای توجه کردن به نقاط ضعفهمدیگر و نام بردن از آنها مثل:
چقدر چاق شدی؟"، "چقدر لاغر شدی؟"، "چقدر خستهبه نظر می‌آیی؟"، "چرا موهات را این قدر کوتاهکردی؟"، "چرا ریشت را بلند کردی؟"، "چراتوهمی؟"، "چرا رنگت پریده؟"، "چرا تلفننکردی؟"، "چرا حال مرا نپرسیدی؟" و ....

بهتر است بگوییم : "سلام به روی ماهت"، "چقدر خوشحال شدم تو را دیدم"، و .... عبارات دیگری که نه تنها بیانگر نقاط ضعف طرف مقابل ما نیست بلکه نوعی اعتماد به نفس را به مخاطبمان القاء میکند. البته اگر اصراری نداشته باشیم که حتماً درباره ی همدیگر اظهار نظر کنیم، وگرنه می‌شود که درباره ی موضوعات مشترک، البته در محوریت مثبت با هم صحبت کنی

/ 1 نظر / 9 بازدید
قادر

باید هرچه زودتر به این عادت ها توزندگیمون عمل کنیم .... ولی کی انجام میده اینارو ..... من شخصا نمی دونستم بعد این همینجوری عمل می کنم چون روش عالی ست برای بهتر شدن حداقل تو گفتار و کردارمون