شرکت کامپيوتری وزين رايانه خلخال اولين شرکت کامپيوتری شهرستان خلخال می باشد در ضمينه های طراحی و پياده سازی شبکه های کامپيوتری (استار و خطی ) . خريد و فروش سيستمهای کامپيوتری فعاليت دارد

مدير عامل

فرامرز جليلی

/ 2 نظر / 17 بازدید
unknown man

قصه دل شکستن و دوباره شکستن است ولي پايان قصه دل قرار است. آنچه در انتها خواهد بود، آرامش است و اطمينان، بايد باشد، اگر درست برويم ميرسيم، بايد برسيم. آنچه در نگاه تو ميدرخشد ، آنچه تو را عمري اسير يک لحظه ميکند و آنچه تو را هر لحظه به خود فرا ميخواند ، چيست ، ميدانيم؟!

محمود بیدارلرد

خلخال عزيز تورا دوست دارم چرا امن گاه خردمنداني چرا که وطن مرا در بر گرفته ای.اری وطن من لرد لرد یکی از پر ازدحام ترین دهستان های خلخال می باشد با جمعییتی بالغ بر ۶۰۰۰نفر میباشد با مردمی بافرهنگ ومتین . با اصالت زبانی وفرهنگی حتی اصالت لباس خود را زنانشان به دوش می کشند .لرد سرفراز‌‌‌